PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 2 (34), 2014: 80-85

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Cudziło D1,A,B,D,E,F , Stoczkiewicz D2,3,A,B,D,E,F, Matthews-Brzozowska T3,A,B,D,E,F

¹ Koordynator Poradni Ortodontycznej Dla Dzieci, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
2 Prywatny Gabinet Ortodontyczny w Ostrowie Wielkopolskim
3 Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 15.02.2014. Accepted: 30.03.2014. Published: 10.04.2014 

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Ocena wskaźnika Boltona jako jeden z elementów planu terapii ortodontycznej


słowa kluczowe:

wady zgryzu, wskaźnik Boltona przedni, wskaźnik Boltona całkowity 


streszczenie:
W pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono potrzebę zastosowania oceny wskaźników Boltona. Rola dwóch wskaźników - przedniego i całkowitego Boltona jest kluczowa w planowaniu leczenia ortodontycznego. Na podstawie przeglądu 18 pozycji piśmiennictwa, w ujęciu historycznym jak i współczesnym, udokumentowano przydatność stosowania wskaźników i wykazano zasadność ich wykonywania. Nieprawidłowy wskaźnik Boltona świadczy o braku harmonii w wymiarach mezjo-dystalnych zębów w obu łukach i może być czynnikiem sprzyjającym powstawaniu wady zgryzu, nasilać objawy wady zgryzu, jak i powodować problemy w końcowej fazie leczenia ortodontycznego. Natomiast prawidłowa wartość wskaźnika wg Boltona jest istotnym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie prawidłowego zgryzu na skutek terapii ortodontycznej oraz utrzymanie stabilnego wyniku leczenia. Analiza wskaźników przedniego i całkowitego Boltona, powinna być przeprowadzona na etapie planowania leczenia ortodontycznego. Wysoko wykwalifikowana asystentka lub higienistka stomatologiczna mogą pełnić aktywną rolę przy obliczaniu wskaźników na modelach diagnostycznych gipsowych lub za pomocą programu komputerowego obliczać wskaźnik na modelach diagnostycznych wirtualnych.

GB

Assessment of the Bolton’s ratio as an element of the orthodontic treatment plan


key words:

 malocclusion, Bolton’s anterior ration, Bolton’s overall ratio


summary:

The study presents the need to apply the assessment of the Bolton’s ratios based on the literature review. The role of two ratios,i.e. Bolton’s anterior and overall ratio is of key importance in planning the orthodontic treatment. Based on the review of 18 items of literature, the need to use and calculate the ratios has been documented from the historical and contemporary perspective. Incorrect Bolton’s ratio indicates the lack of harmony in mesio-distal dimensions in both arches and may be conducive to malocclusion, increase the malocclusion symptoms and cause problems during the final stage of the orthodontic treatment. On the other hand, the correct value of the Bolton’s ratio is crucial to obtain the correct occlusion in the course of the orthodontic treatment and maintain stable treatment outcomes. The analysis of the Bolton’s anterior and overall ratios should be performed at the stage of planning the orthodontic therapy. A highly qualified dental assistant or hygienist may have an active role in calculation of the ratios on plaster diagnostic models or virtual diagnostic models (by means of a computer programme).